Oct 23, 2020   11:39 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava dátových knižníc pre výpočty reaktora VVER-440
Title of topic in English:
Processing of data libraries for VVER-440 reactor calculations
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Štefan Čerba, PhD.
Summary:
Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyšším podielom jadrových elektrární na výrobe elektrickej energie vo svete. V súčasnosti prevádzkuje 4 bloky reaktorov typu VVER-440 a ďalšie 2 bloky sú v procese prípravy na uvedenie do prevádzky. Základom bezpečnej prevádzky týchto reaktorov je porozumenie fundamentov ich fungovania a schopnosť simulačne overiť ich prevádzkové stavy. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich presnosť výpočtov je kvalita dátových knižníc použitých pri simuláciách. Navrhovaná téma pojednáva o vysoko aktuálnej problematike prípravy knižníc účinných prierezov pre bezpečnostné analýzy reaktorov VVER-440. Zahŕňa oboznámenie sa s problematikami jadrových dát, neutronických analýz pomocou kódu MCNP5 a s procesom prípravy energeticky spojitých a viacskupinových knižníc účinných prierezov v prostredí programu NJOY21. Cieľom práce je vytvoriť, na základe rôznych dostupných jadrových dát, základnú sadu knižníc účinných prierezov optimalizovaných pre daný výpočtový stav reaktora VVER-440 a overiť jej správnosť pomocou rôznych overovacích úloh.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-JFI Nuclear and Physical Engineering
B-JFI-FI Physical Engineering
B-JFI Nuclear and Physical Engineering
B-JFI-JI Nuclear Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.