27. 10. 2020  13:46 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava dátových knižníc pre výpočty reaktora VVER-440
Názov témy anglicky: Processing of data libraries for VVER-440 reactor calculations
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyšším podielom jadrových elektrární na výrobe elektrickej energie vo svete. V súčasnosti prevádzkuje 4 bloky reaktorov typu VVER-440 a ďalšie 2 bloky sú v procese prípravy na uvedenie do prevádzky. Základom bezpečnej prevádzky týchto reaktorov je porozumenie fundamentov ich fungovania a schopnosť simulačne overiť ich prevádzkové stavy. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich presnosť výpočtov je kvalita dátových knižníc použitých pri simuláciách. Navrhovaná téma pojednáva o vysoko aktuálnej problematike prípravy knižníc účinných prierezov pre bezpečnostné analýzy reaktorov VVER-440. Zahŕňa oboznámenie sa s problematikami jadrových dát, neutronických analýz pomocou kódu MCNP5 a s procesom prípravy energeticky spojitých a viacskupinových knižníc účinných prierezov v prostredí programu NJOY21. Cieľom práce je vytvoriť, na základe rôznych dostupných jadrových dát, základnú sadu knižníc účinných prierezov optimalizovaných pre daný výpočtový stav reaktora VVER-440 a overiť jej správnosť pomocou rôznych overovacích úloh.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo
B-JFI-JI Jadrové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.