26. 1. 2020  11:56 Tamara
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Název tématu anglicky: Shielding analyses of ionizing radiation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Štefan Čerba, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Štefan Čerba, PhD.
Abstrakt: Medzi aktivity Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) FEI STU patrí aj rozvoj pracoviska merania základných jadrovo-fyzikálnych parametrov neutrónov. V rámci týchto meraní pracujú pracovníci s ionizujúcim žiarením, preto experimentálne merania a simulačné overenie dozimetrických veličín charakterizujúcich vplyv žiarenia na živý organizmus je základným predpokladom pre minimalizáciu ožiarenia pracovníkov. Navrhovaná téma pojednáva o vysoko aktuálnej problematike simulácie tienenie ionizujúceho žiarenia a experimentálneho overenia dosiahnutých výsledkov. Práca zahŕňa oboznámenie sa s problematikou charakterizácie a tienenie ionizujúceho žiarenia a dozimetrických veličín, prípravy simulačných modelov v prostredí systému SCALE6 a spoluprácu pri meraní základných dozimetrických veličín na experimentálnom pracovisku ÚJFI FEI STU. Cieľom práce je na základe špecifikácie vytvoriť požadovaný výpočtový model, vykonať analýzu zameranú na stanovenie dozimetrických veličín a spolupracovať pri experimentálnom overení dosiahnutých výsledkom.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.