17. 10. 2019  15:05 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Názov témy anglicky: Shielding analyses of ionizing radiation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Čerba, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Štefan Čerba, PhD.
Abstrakt: Medzi aktivity Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) FEI STU patrí aj rozvoj pracoviska merania základných jadrovo-fyzikálnych parametrov neutrónov. V rámci týchto meraní pracujú pracovníci s ionizujúcim žiarením, preto experimentálne merania a simulačné overenie dozimetrických veličín charakterizujúcich vplyv žiarenia na živý organizmus je základným predpokladom pre minimalizáciu ožiarenia pracovníkov. Navrhovaná téma pojednáva o vysoko aktuálnej problematike simulácie tienenie ionizujúceho žiarenia a experimentálneho overenia dosiahnutých výsledkov. Práca zahŕňa oboznámenie sa s problematikou charakterizácie a tienenie ionizujúceho žiarenia a dozimetrických veličín, prípravy simulačných modelov v prostredí systému SCALE6 a spoluprácu pri meraní základných dozimetrických veličín na experimentálnom pracovisku ÚJFI FEI STU. Cieľom práce je na základe špecifikácie vytvoriť požadovaný výpočtový model, vykonať analýzu zameranú na stanovenie dozimetrických veličín a spolupracovať pri experimentálnom overení dosiahnutých výsledkom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.