17. 11. 2019  18:00 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckie
Názov témy anglicky: Dynamic measurement and data analysis of a bridge
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Venglár, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Venglár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je realizácia dynamických meraní mostnej konštrukcie s rozpätím do 100 m za pomoci snímačov zrýchlenia, prípadne iných dostupných na pracovisku. Zber a spracovanie nameraných údajov má byť riešené pomocou programu LabVIEW. 1. Opíšte princíp činnosti snímačov zrýchlení, príp. iných použitých. 2. Realizujte dynamické meranie/a. 3. Spracujte namerané údaje v softvéri LabVIEW/ Matlab/ ModalVIEW, prípadne inom pomocou vybranej metódy. Výsledkom budú modálne parametre ako vlastné frekvencie, vlastné tvary kmitania konštrukcie, ale aj parameter tlmenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.