Jun 16, 2019   11:11 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Land and Water Resources Management (FCE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile toku
Title of topic in English: Determination of discharge using to indicator method in river profile
State of topic: approved (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Roman Výleta, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Roman Výleta, PhD.
Summary: Na meranie a stanovenie prietokov existuje viac spôsobov, metód a zariadení založených na rôznych fyzikálnych princípoch, pričom ich praktické využitie závisí od miestnych podmienok, účelu merania, technických možností alebo technickej úrovne meradiel. Pri výbere spôsobu merania a stanovenia prietokov v prirodzenom profile toku je potrebné prihliadať na vplyv rôznych faktorov, od fyzikálnych vlastností a druhu prúdenia vody v otvorenom koryte až po požiadavky kladené na presnosť a opakovateľnosť meraní. Cieľom práce je stanovenie prietoku pomocou indikátorovej metódy v prirodzenom riečnom profile toku v našich fyzicko-geografických podmienkach, pričom ako indikátor bude aplikovaný NaCl – soľná metóda. Výsledky práce budú porovnávané s inými metódami merania prietoku, ktoré sa využívajú v hydrologickej praxi.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-STOP Structures for Creation and Protection of the Environment-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.