15. 9. 2019  16:00 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Inteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom území
Názov témy anglicky: Smart stormwater management in urban areas
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Anotácia: Práca je orientovaná na technickú a systémovú integráciu čiastkových opatrení v systéme nakladania s dažďovými vodami implementujúcu komplexnosť systému v rámci inteligentných miest. Cieľom DizP je výskum a vývoj súboru odporúčaní a technických návrhov na riešenie systematizácie na jednej strane zvýšeného povrchového odtoku v urbanizovanom území a na strane druhej eliminácie extrémne suchých medziobdobí. Práca bude zameraná aj na bodové znečistenie - CFD modelovania objektov stokovej siete.
Anotácia anglicky: The work is focused on the technical and system integration of partial measures in the stormwater management system implementing the complexity of the system within the intelligent cities. The aim of the thesis is to research and develop a set of recommendations and technical proposals to address systematisation on the one hand of increased surface runoff in urban areas and, on the other hand, the elimination of extremely dry periods. The work will also focus on point pollution - CFD modelling of sewerage structures.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --