17. 9. 2019  21:56 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Použitie logaritmického numerického systému vo vstavaných riadiacich systémoch s funkčnou bezpečnosťou.
Názov témy anglicky: Use of logarithmic numerical system in embedded control systems with functional safety.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Anotácia: Implementácia pokročilých metód riadenia a metód spracovania signálov v logaritmickom numerickom systéme (LNS) umožňuje vyvíjať nové algoritmy, ktoré predstavujú alternatívu ku štandardne používaným postupom s fixnou alebo pohyblivou rádovou čiarkou. Pri požiadavke na funkčnú bezpečnosť vstavaného riadiaceho systému sa používa dvojkanálová technika (nezávislý SW a HW). Napríklad výpočet prebieha v LNS a tiež štandardným spôsobom. Výsledky sa porovnávajú. V prípade, že nastane chyba riadiaci algoritmus musí viesť systém do bezpečného stavu. Pre implementáciu je možno vybrať ako HW dostupné mikroprocesorové systémy alebo FPGA napríklad systémy od Xilinx – Digilent Nexys 4, Artix-7 alebo tzv. SoC (System on Chip). K dispozícii je vývojové SW prostredie Vivado Design Suite pre popis hardwaru veľmi rýchlych integrovaných obvodov - VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Téma je podporovaná z projektu APVV-17-0190: „ Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu.“
Anotácia anglicky: The implementation of advanced control methods and techniques of signal processing in the logarithmic numerical system (LNS) allows the development of new algorithms that provide an alternative to the standard procedure used fixed or floating point. The dual-channel technology (independent SW and HW) is used to request the functional safety of the embedded control system. For example, the calculation takes place in LNS and also in a standard way. The results are compared. If an error occurs, the control algorithm must lead the system to a safe state. Microprocessor systems or FPGAs, such as Xilinx-Digilent Nexys 4, Artix-7 or so-called System on Chip (SoC), can be selected for implementation. There is a development SW Vivado Design Suite for hardware description of VHDL (VHSIC Hardware Description Language). The theme is supported by APVV-17-0190: "Developing an autonomous vehicle on an open electric vehicle platform."Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MS mechatronické systémy-- nezadané -- -- nezadané --