23. 9. 2019  15:46 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Procesne riadený eHealth - modul Vyšetrenie
Názov témy anglicky: Process-driven eHealth - Examination module
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Mažári
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Mažári
Abstrakt: Cieľom je pomocou formalizmu Petriho sietí rozšíreného o procesné roly a dáta navrhnúť a namodelovať procesy vyšetrenia. Tieto procesy zahŕňajú výmenný lístok, vytvorenie a prezeranie záznamu z vyšetrenia a zobrazovacieho zariadenia. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku rozšírených Petriho sietí. 2. Navrhnite a namodelujte procesy vyšetrenia pacienta. 4. Ak to bude možné integrujte modul s aplikáciou procesne riadeného eHealth systému. 5. Otestujte a vyhodnoťte efektívnosť a použiteľnosť aplikácie v praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.