21. 8. 2019  15:58 Jana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Inovatívne spôsoby ochrany čerpadiel v mokrých komorách čerpacích staníc
Název tématu anglicky: Innovative ways to protect pumps in wet chambers of pumping stations
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Anotace: V súčasnosti sa ochrana čerpadiel sústreďuje na zachytávanie tuhých častíc. V čerpacích staniciach odpadových vôd sa v súčasnosti používajú hrablicové koše a manuálne alebo automatické hrablice a sitá. Súčasné technológie preto vyžadujú častý zásah obsluhy do procesu. Dlhodobé a komplexné skúsenosti s prevádzkovaním takýchto čerpacích staníc však ukazujú, že spomínané zariadenia majú značné nevýhody. Najväčšou nevýhodou je manipulácia so zachytenými tuhými časticami (zhrabkami), ktoré musia byť dopravené na skládky odpadu alebo do čistiarne odpadových vôd. To všetko zvyšuje prevádzkové náklady čerpacích staníc, nakoľko časté výjazdy pracovníkov údržby k servisu sú finančne náročné. Manipulácia so zhrabkami a čistením čerpadiel navyše často vedie k znečisteniu okolia čerpacej stanice odpadovou vodou. Úlohou dizertačnej práce, bude nájsť riešenie ochrany čerpadiel pred upchávaním, ktoré bude prijateľné pre životné prostredie a navyše povedie k zníženiu prevádzkových nákladov samotnej čerpacej stanice.
Anotace anglicky: At present bar screen and manual or mechanically scraped bar screens or sieves are used for capturing solid particles in wastewater pumping stations. Accordingly, current technologies require frequent human intervention into the process. However, long-term and comprehensive experiences in operating such pumping stations show that devices suffer from significant drawbacks. Necessary handling of caught solid particles (rakings) that have been removed from the pumping station and transported to waste dump or wastewater treatment plant is a disadvantage of baskets, bar screens and sieves. In these cases, operation services of pumping stations are financially demanding due to frequent dispatch of maintenance workers to pumping stations. Handling the rakings and pump cleaning often result in contamination of surroundings of a pumping station by wastewater.The task of the dissertation will be to find an environmentally friendly solution for the protection of pumps from clogging, which will also lead to a reduction in the service costs of the pumping station itself.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --