17. 9. 2019  21:41 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza moderných techník na rozpoznávanie tvárí vzhľadom na ich trénovacie množiny
Názov témy anglicky: The analysis of the-state-the-art deep convolutional networks for facial recognition base on their training sets
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bukovčiková
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Bukovčiková
Abstrakt: V posledných rokoch mnoho metód rozpoznávania tvárí pomocou hlbokých konvolučných sietí dosiahlo na rozšírených porovnávacích databázach výsledky porovnateľné s ľudskými. Čoraz častejšie však výskumy ukazujú, že tieto porovnávacie databázy neobsahujú dostatočnú rozmanitosť tvárí z pohľadu rasy, veku a takisto rôznych poškodení obrazu. Dá sa predpokladať, že v týchto prípadoch sa úspešnosť model zníži, vzhľadom na rozloženie ich trénovacích množín. Cieľom práce je teda otestovanie týchto algoritmov na vhodnejších porovnávacích databázach a vyhodnotenie ich úspešnosti vzhľadom na pôvodnú trénovaciu množinu. Úlohy: 1. Naštudovanie si problematiky rozpoznávania tvárí a generovania príznakov. 2. Zhodnotiť používané databázy pre testovanie tohoto problému a pohľadať ich všeobecnejšie alternatívy. 3. Otestovanie dostupných modelov na týchto databázach. 4. Vyhodnotenie výsledkov vzhľadom na vybrané ukazovatele.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.