17. 9. 2019  21:43 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Neuroevolúcia
Názov témy anglicky: Neuro-evolution
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Anotácia: Neuroevolúcia je prístup riešenia problémov založený na fúzii umelých neurónových sietí a evolučných algoritmov. Cieľom práce je návrh metodiky pre riešenie problémov pomocou neuroevolúcie a návrh programových nástrojov a technickej infraštruktúry, ktoré umožnia riešiť praktické problémy z oblasti riadenia, ale aj iných aplikačných domén.
Anotácia anglicky: Neuro-evolution is an approach which is based on the fusion of artificial neural networks and evolutionary algorithms. The aim of the thesis is the design of methodology and the design of program tools and technical infrastructure for solving problems in the area of process control as well as in other application domains by means of neuro-evolution.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AI aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --
D-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --