16. 9. 2019  6:28 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bezpečnostné previerky aplikácií
Názov témy anglicky: Security evaluation of applications
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Abstrakt: V legislatívne regulovaných prostrediach, ako sú typicky finančný a bankový sektor, sa vyžaduje vyšší bezpečnostný štandard na aplikačné vybavenie z dôvodu spracúvania klasifikovaných informácií, ktoré sú vystavené rôznym rizikám, napr. externým aj interným pokusom o ich manipuláciu, neautorizované spracúvanie, odcudzenie alebo poškodenie. Chyby aplikácií umožňujú uplatnenie týchto rizík. Úlohou procesu overovania aplikačnej bezpečnosti, ktorý sa skladá zo súboru technických testov a vyhodnotenia vhodnosti aplikácie, je im včas zabrániť a to vo forme ich identifikácie a následnej mitigácie alebo eliminácie. Tento proces vo forme metodiky previerky bezpečnosti aplikácie je cieľom tejto práce. Spolupráca s externým konzultantom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.