22. 9. 2019  16:32 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatické komponovanie hudby podľa správy (šifrovanie do hudby)
Názov témy anglicky: Composing music from message
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Špaček
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Špaček
Abstrakt: Cieľom je vytvorenie substitučnej šifry na zakódovanie správy do hudby. Do melódie, nie do nahrávky, nejedná sa o steganografiu. Komponovanie bude spĺňať pravidlá pop-music (napr. 3, 4 akordy, pentatonika, melodické linky sa musia odvíjať okolo root-tónu). Substituovať sa bude na interval od základného tónu v aktuálnom akorde, nie od toniky, na výsledku nesmie byť poznať že sa jedná o automatickú hudbu. Téma vyžaduje nie len vzdelanie v oblasti klasických šifier, ale hlavne hudobnej teórie. Pravidlá pre generovanie melódie buú závisieť práve od úrovne vzdelania v tejto oblasti. Vstupom by mala byť správa, výstupom MIDI (prípadne iný hudobný zápis). Vzhľadom na moju zahraničnú stáž, bude v prvom semestri prebiehať konzultácia cez internet. Vyžadovaná veľká miera samostatnosti. Úlohy: 1. Analyzovať techniky a metódy komponovania hudby 2. Vytvoriť substitučnú šifru (správa-melódia) 3. Vytvoriť nástroj na automatizované vytváranie komplexnejšej hudby zo správ (zohladnovať zmeny akordov pridať basovú linku atď.) 4. Otestovať riešenie na konkrétnej skladbeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.