Nov 21, 2019   0:19 a.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv chemickej a elektrónovej štruktúry na explozivitu a účinnosť trhavín
Title of topic in English: Influence of Chemical Structure on Explozivity and Effectivity of Explosives
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Navrhovaná bakalárska práca sa venuje základnej chemickej charakterizácii vybraných skupín organických zlúčenín, ktoré majú psychotropné účinky na ľudský organizmus. Zdrojom informácií sú hlavne vedecké práce publikované v medicínskych, farmaceutických i fyzikálno-chemických časopisoch. Úvodné kapitoly práce majú Bakalárska práca má najmä charakter rešeršnej práce, kde si študent rozšíri svoje poznatky z fyzikálnej a organickej chémie. Primárnym cieľom práce je charakterizovať a klasifikovať výbušniny z pohľadu chemickej a fyzikálnej podstaty. Pre vybrané skupiny molekúl sa teoreticky posúdi vplyv substitúcie alebo inej chemickej modifikácie na explozivitu a účinnosť trhavín z pohľadu termodynamiky a chemickej reaktivity.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.