28. 1. 2020  1:03 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom stroji
Názov témy anglicky: Design of a measurement plan for measuring a particular component on a coordinate measuring machine
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na návrh a praktickú realizáciu meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky v praktických podmienkach konkrétnej strojárskej firmy. Študent s kontaktom na takúto firmu predloží výkres súčiastky, ktorá doteraz nebola meraná na súradnicovom meracom stroji (SMS), alebo bola meraná na SMS neoptimálne - potom by bola diplomová práca zameraná na optimalizáciu meracieho plánu. Body zadania: 1. Literárna štúdia v oblasti súradnicového merania 2. Opis súradnicového meracieho stroja (hardvér, softvér) 3. Opis meranej súčiastky 4. Návrh a realizácia meracieho plánu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.