18. 2. 2020  1:04 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vizualizácia štandardov systémov manažérstva kvality pomocou modelu siete Malého sveta
Názov témy anglicky: Visualization of quality management system standards using the Small World network model
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Abstrakt: Úvod 1. Teoretické východiská poznania v danej oblasti skúmania objektu práce. Teoretické podklady pre analytickú a návrhovú časť práce. Zdrojom pre spracovanie je aktuálna domáca a zahraničná literatúra. Druhá kapitola sa venuje spravidla analýze konkrétneho problému riešenia (podľa zadania práce) a zhodnoteniu analýzy. Podiel prvej a druhej kapitoly tvorí zvyčajne 50% z celkového rozsahu práce. Tretia kapitola je väčšinou návrhovou časťou. Predstavuje výsledky práce, samotné riešenie problému, postup realizácie navrhovaného riešenia a pod. Býva najdôležitejšou časťou práce. Spravidla tvorí 30 až 40% rozsahu práce. Štvrtá kapitola zhrnie výsledky návrhovej časti vo vzťahu k zadaným cieľom práce, zhodnotí sa technický, ekonomický prínos a možnosti využitia v praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.