20. 1. 2020  4:22 Dalibor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Drsnosť obrobeného povrchu
Názov témy anglicky: Surface roughness
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Cieľom práce je na základe známych fyzikálnych príčin vzniku drsnosti obrobeného povrchu navrhnúť a odskúšať výpočty a počítačový simulačný model na predpovedanie drsnosti povrchu pre vybraný spôsob obrábania (frézovanie, sústruženie, vŕtanie...) a pre zadané podmienky obrábania. Úvod 1 Teoretické východiská 2 Presné výpočty drsnosti pre vybrané spôsoby obrábania 3 Návrh simulácie drsnosti obrobeného povrchu 4 Zhodnotenie ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.