28. 1. 2020  11:10 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Frézovanie s upraveným polomerom nástroja
Názov témy anglicky: Milling with modified tool radius
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Opis: Diplomová práca sa bude venovať 3D dokončovaciemu frézovaniu tvarovej plochy pod stanoveným uhlom sklonu. Experimentálna časť bude porovnávať parametre drsnosti povrchu plochy obrobenej konvenčnou guľovou frézou a špeciálne vybrúsenou frézou s upraveným –zväčšeným polomerom pre konkrétny uhol plochy. Zväčšený polomer frézy by mal na základe teoretických predpokladov umožniť väčšie riadkovanie s rovnakou drsnosťou povrchu ako štandardná guľová fréza, pričom oba nástroje budú vychádzať z rovnakého tvrdokovového polotovaru. Diplomant verifikuje vzťah definovaný z teoretických východísk ohľadne výpočtu drsnosti povrchu pri frézovaní s guľovou frézou s reálnym stavom. Ako sekundárny faktor bude sledované opotrebovanie reznej hrany. Úvod 1 Dokončovacie frézovanie tvarových plôch 2 Teoretický rozbor drsnosti povrchu pri frézovaní 3 Špeciálne nástroje zo spekaného karbidu v obrábaní 4 Návrh a opis experimentu 5 Vyhodnotenie experimentálnej časti Záver Diplomová práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou MASAM s.r.o. Vráble Vedúci diplomovej práce: Ing. Rudolf Zaujec, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.