12. 11. 2019  10:24 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh testovacieho pracoviska pre mechatronický systém
Názov témy anglicky: Design of testing workplace for mechatronic system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Abstrakt: Laboratórium by malo poskytnúť základné informácie o technickej diagnostike, tj. o skúmaní stavov technických zariadení, o metódach a prostriedkoch určovania týchto stavov a o princípoch konštrukcií diagnostických zariadení. Študent by mal navrhnúť diagnostické zariadenia z komerčne dostupných alebo vytvorených systémov a prvkov určené pre diagnostiku na zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti technických ale aj mechatronických systémov. 1. Analyzujte súčasný stav testovacích pracovísk. 2. Vytvorte základnú štruktúru testovacieho pracoviska. 3. Navrhnite aplikácie zariadenia a testovacieho cyklu. 4. Navrhnite riadenie pracovného cyklu. 5. Navrhnite test kolíznych stavov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.