20. 11. 2019  20:01 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv drsnosti povrchu zliatiny Al-Li na vlastnosti laserom vyhotovených zvarových spojov
Názov témy anglicky: Influence of Al-Li alloy surface roughness on properties of laser beam welded joints
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Abstrakt: Jedným z problémov zvárania hliníkových zliatin laserovým lúčom je vysoká odrazivosť lúča. Jedným zo spôsobov jej zvýšenia je zámerné zvýšenie drsnosti povrchu zváraných materiálov. Na druhej strane, zvýšená drsnosť môže mať za následok prítomnosť väčšieho množstva povrchových oxidov, ktorých prítomnosť sa negatívne prejavuje predovšetkým na pórovitosti zvarových spojov. Cieľom diplomovej práce je posúdiť vplyv drsnosti povrchu zváraných materiálov na geometriu a ďalšie vybrané vlastnosti zvarových spojov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.