13. 11. 2019  9:02 Stanislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Grafové databázy v analýze vzťahov banky s jej klientmi
Název tématu anglicky: Graph databases in the analysis of relations of bank with clients
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Súčasná technologická doba prináša digitalizáciu aj do bankového sektora a elektronická komunikácia banky s jej klientmi sa stáva dominantnou. To na jednej strane prináša veľké množstvo strojovo a automatizovane spracovateľných údajov o tejto komunikácii, ale na strane druhej zvyšuje nároky banky na ich zmysluplné využitie pre zlepšovanie svojich služieb, zvyšovanie klientskeho zážitku, zefektívnenie cieleného marketingu a celkovo na hlbšie poznanie svojich klientov, ich potrieb, životných príbehov a každodenných starostí. Všetky údaje, ktoré banka zhromažďuje zo svojich elektronických komunikačných kanálov v konečnom dôsledku vyjadrujú vzájomné vzťahy klientov s bankou, či už pri bežnom bankovaní alebo v rámci marketingu. Cieľom banky je pritom zmeniť svojich klientov na svojich fanúšikov. Údaje o vzťahoch vo všeobecnosti možno modelovať a interpretovať ako orientované grafy a ukazuje sa, že na ich uchovávanie, traverzovanie a analýzu sa hodia grafové databázy ako osobitná kategória NoSQL databáz. Tie sú v súčasnosti už dostatočne technologicky vyspelé, aby sa dali použiť aj praxi. Hlavným cieľom práce tak má byť ukázať, či grafové databázy môžu byť vhodné na nasadenie pri analýze vzťahov banky s klientmi a či prinášajú výhody a technologický pokrok voči doposiaľ používaným relačným databázam. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s.. Úlohy: 1. Oboznámte sa s konceptom grafových databáz a získajte prehľad v odbornej literatúre k tejto téme. 2. Spracujte prehľad aktuálne populárnych implementácií grafových databáz z komerčnej oblasti ale aj slobodného softvéru. 3. Oboznámte sa s konceptom a kľúčovými vlastnosťami dopytovacích jazykov na traverzovanie orientovaných grafov používaných v grafových databázach, ktoré ste uviedli v ich prehľade z predchádzajúcej úlohy a spracujte prehľad ich charakteristických vlastností a komparatívnych výhod a nevýhod. 4. Vypracujte základnú štúdiu vykonateľnosti evidencie vzťahov banky s jej klientmi vo forme orientovaných grafov v niektorej vami vybratej grafovej databáze z prehľadu z predchádzajúcich úloh, najmä s prihliadnutím na uchovávanie, traverzovanie a analýzu údajov o udalostiach vznikajúcich pri komunikácii banky s jej klientmi a naopak za použitia príslušného dopytovacieho jazyka vybratej databázy. Zoznam odbornej literatúry: 1. Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem: Graph Databases: New Opportunities for Connected Data, 2nd Edition, O’Reilly Media, 9. júl 2015, ISBN-10: 9781491930892. 2. Gerard Blokdyk: Graph Database Management Systems: A Comprehensive Primer, CreateSpace Independent Publishing Platform, 7. október 2017, ISBN-10: 1978035489. 3. Angela Bonifati et. al.: Querying Graphs (Synthesis Lectures on Data Management), Morgan & Claypool, 1. október 2018, ISBN-10: 1681734303. Vedúci práce: Ing. Libor Gabaj, CSc. E-mail vedúceho práce: gabaj.libor@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28494Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.