Oct 24, 2020   2:45 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Grafové databázy v analýze vzťahov banky s jej klientmi
Title of topic in English:
Graph databases in the analysis of relations of bank with clients
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Summary:
Súčasná technologická doba prináša digitalizáciu aj do bankového sektora a elektronická komunikácia banky s jej klientmi sa stáva dominantnou. To na jednej strane prináša veľké množstvo strojovo a automatizovane spracovateľných údajov o tejto komunikácii, ale na strane druhej zvyšuje nároky banky na ich zmysluplné využitie pre zlepšovanie svojich služieb, zvyšovanie klientskeho zážitku, zefektívnenie cieleného marketingu a celkovo na hlbšie poznanie svojich klientov, ich potrieb, životných príbehov a každodenných starostí. Všetky údaje, ktoré banka zhromažďuje zo svojich elektronických komunikačných kanálov v konečnom dôsledku vyjadrujú vzájomné vzťahy klientov s bankou, či už pri bežnom bankovaní alebo v rámci marketingu. Cieľom banky je pritom zmeniť svojich klientov na svojich fanúšikov. Údaje o vzťahoch vo všeobecnosti možno modelovať a interpretovať ako orientované grafy a ukazuje sa, že na ich uchovávanie, traverzovanie a analýzu sa hodia grafové databázy ako osobitná kategória NoSQL databáz. Tie sú v súčasnosti už dostatočne technologicky vyspelé, aby sa dali použiť aj praxi. Hlavným cieľom práce tak má byť ukázať, či grafové databázy môžu byť vhodné na nasadenie pri analýze vzťahov banky s klientmi a či prinášajú výhody a technologický pokrok voči doposiaľ používaným relačným databázam. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s.. Úlohy: 1. Oboznámte sa s konceptom grafových databáz a získajte prehľad v odbornej literatúre k tejto téme. 2. Spracujte prehľad aktuálne populárnych implementácií grafových databáz z komerčnej oblasti ale aj slobodného softvéru. 3. Oboznámte sa s konceptom a kľúčovými vlastnosťami dopytovacích jazykov na traverzovanie orientovaných grafov používaných v grafových databázach, ktoré ste uviedli v ich prehľade z predchádzajúcej úlohy a spracujte prehľad ich charakteristických vlastností a komparatívnych výhod a nevýhod. 4. Vypracujte základnú štúdiu vykonateľnosti evidencie vzťahov banky s jej klientmi vo forme orientovaných grafov v niektorej vami vybratej grafovej databáze z prehľadu z predchádzajúcich úloh, najmä s prihliadnutím na uchovávanie, traverzovanie a analýzu údajov o udalostiach vznikajúcich pri komunikácii banky s jej klientmi a naopak za použitia príslušného dopytovacieho jazyka vybratej databázy. Zoznam odbornej literatúry: 1. Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem: Graph Databases: New Opportunities for Connected Data, 2nd Edition, O’Reilly Media, 9. júl 2015, ISBN-10: 9781491930892. 2. Gerard Blokdyk: Graph Database Management Systems: A Comprehensive Primer, CreateSpace Independent Publishing Platform, 7. október 2017, ISBN-10: 1978035489. 3. Angela Bonifati et. al.: Querying Graphs (Synthesis Lectures on Data Management), Morgan & Claypool, 1. október 2018, ISBN-10: 1681734303. Vedúci práce: Ing. Libor Gabaj, CSc. E-mail vedúceho práce: gabaj.libor@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28494
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.