27. 10. 2020  12:56 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Grafové databázy v analýze vzťahov banky s jej klientmi
Názov témy anglicky:
Graph databases in the analysis of relations of bank with clients
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt:
Súčasná technologická doba prináša digitalizáciu aj do bankového sektora a elektronická komunikácia banky s jej klientmi sa stáva dominantnou. To na jednej strane prináša veľké množstvo strojovo a automatizovane spracovateľných údajov o tejto komunikácii, ale na strane druhej zvyšuje nároky banky na ich zmysluplné využitie pre zlepšovanie svojich služieb, zvyšovanie klientskeho zážitku, zefektívnenie cieleného marketingu a celkovo na hlbšie poznanie svojich klientov, ich potrieb, životných príbehov a každodenných starostí. Všetky údaje, ktoré banka zhromažďuje zo svojich elektronických komunikačných kanálov v konečnom dôsledku vyjadrujú vzájomné vzťahy klientov s bankou, či už pri bežnom bankovaní alebo v rámci marketingu. Cieľom banky je pritom zmeniť svojich klientov na svojich fanúšikov. Údaje o vzťahoch vo všeobecnosti možno modelovať a interpretovať ako orientované grafy a ukazuje sa, že na ich uchovávanie, traverzovanie a analýzu sa hodia grafové databázy ako osobitná kategória NoSQL databáz. Tie sú v súčasnosti už dostatočne technologicky vyspelé, aby sa dali použiť aj praxi. Hlavným cieľom práce tak má byť ukázať, či grafové databázy môžu byť vhodné na nasadenie pri analýze vzťahov banky s klientmi a či prinášajú výhody a technologický pokrok voči doposiaľ používaným relačným databázam. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s.. Úlohy: 1. Oboznámte sa s konceptom grafových databáz a získajte prehľad v odbornej literatúre k tejto téme. 2. Spracujte prehľad aktuálne populárnych implementácií grafových databáz z komerčnej oblasti ale aj slobodného softvéru. 3. Oboznámte sa s konceptom a kľúčovými vlastnosťami dopytovacích jazykov na traverzovanie orientovaných grafov používaných v grafových databázach, ktoré ste uviedli v ich prehľade z predchádzajúcej úlohy a spracujte prehľad ich charakteristických vlastností a komparatívnych výhod a nevýhod. 4. Vypracujte základnú štúdiu vykonateľnosti evidencie vzťahov banky s jej klientmi vo forme orientovaných grafov v niektorej vami vybratej grafovej databáze z prehľadu z predchádzajúcich úloh, najmä s prihliadnutím na uchovávanie, traverzovanie a analýzu údajov o udalostiach vznikajúcich pri komunikácii banky s jej klientmi a naopak za použitia príslušného dopytovacieho jazyka vybratej databázy. Zoznam odbornej literatúry: 1. Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem: Graph Databases: New Opportunities for Connected Data, 2nd Edition, O’Reilly Media, 9. júl 2015, ISBN-10: 9781491930892. 2. Gerard Blokdyk: Graph Database Management Systems: A Comprehensive Primer, CreateSpace Independent Publishing Platform, 7. október 2017, ISBN-10: 1978035489. 3. Angela Bonifati et. al.: Querying Graphs (Synthesis Lectures on Data Management), Morgan & Claypool, 1. október 2018, ISBN-10: 1681734303. Vedúci práce: Ing. Libor Gabaj, CSc. E-mail vedúceho práce: gabaj.libor@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28494
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.