19. 11. 2019  9:04 Alžbeta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátami
Název tématu anglicky: Prototype of methodical solution for data governance support focused on data analysis
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Aktuálny rozvoj technológií okrem iného prináša ako svoju neoddeliteľnú súčasť exponenciálne narastajúcu produkciu dát a to nie len v ich objeme, ale aj rozmanitosti. Takto produkované dáta pritom reprezentujú pre organizáciu aktívum, ktoré môže za určitých podmienok využiť na efektívne dosiahnutie svojich obchodných cieľov. Data Governance je účinným nástrojom na riadenie a kontrolu stále rastúceho množstva dát s cieľom riadene a merateľne zlepšiť obchodné výsledky. Pri nastavovaní Data Governance je dôležité vyváženie medzi rigidným striktne kontrolovaným prístupom k využívaniu dát a plne otvoreným prístupom k dátovým zdrojom, metódam a technologickým nástrojom na prácu s dátami, ktoré umožňujú jednotlivcovi pri analyzovaní dát voľne voliť postupy a metódy, ktoré on pokladá za najvhodnejšie. Až správne vybalansovanie týchto dvoch krajných možností vie priniesť organizácii optimálne prínosy z využitia dát. Cieľom práce je vypracovanie vhodne vybalansovaného prototypu Data Governace pre dostatočne otvorenú analytickú prácu s dátami a navrhnúť roadmapu pre jej implementáciu. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s. Úlohy: 1. Naštudovať základné metodické prístupy k Data Governace 2. Vypracovať súhrn problémov, na ktoré Data Governace v súčasnosti naráža pri budovaní nákladovo optimálneho zužitkovania dát. 3. Identifikovať prečo sa Data Governance významným spôsobom podieľa na efektívnom dosahovaní obchodných cieľov organizácie. Zhrnúť "best practices" na riešenie aktuálnych problémov v oblati Data Governance. 4. Navrhnúť schopnosti(capability) organizácie, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie Data Governace. Definovať parametre týchto capabilít tak, aby boli zosúladené z obchodnými cieľmi organizácie, konkrétne pre procesy súvisiace s podporou analytickej práce s dátami. 5. Definovať vhodné nástroje na podporu Data Governance a prioritizovať ich vlastnosti. Zoznam odbornej literatúry: 1. DAMA – DMBOK Data Management Body of Knowledge 2nd Edition 2017 2. The DAMA Dictionary of Data Management 2nd Edition 2011 Vedúci práce: Bakoš Martin, Mgr. E-Mail vedúceho práce: bakos.martin@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 4862 3342Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.