Oct 30, 2020   2:50 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Prototyp metodického riešenia pre podporu riadenie údajov "Data Governance" so zameraním na podporu analytickej práce s dátami
Title of topic in English:
Prototype of methodical solution for data governance support focused on data analysis
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Summary:
Aktuálny rozvoj technológií okrem iného prináša ako svoju neoddeliteľnú súčasť exponenciálne narastajúcu produkciu dát a to nie len v ich objeme, ale aj rozmanitosti. Takto produkované dáta pritom reprezentujú pre organizáciu aktívum, ktoré môže za určitých podmienok využiť na efektívne dosiahnutie svojich obchodných cieľov. Data Governance je účinným nástrojom na riadenie a kontrolu stále rastúceho množstva dát s cieľom riadene a merateľne zlepšiť obchodné výsledky. Pri nastavovaní Data Governance je dôležité vyváženie medzi rigidným striktne kontrolovaným prístupom k využívaniu dát a plne otvoreným prístupom k dátovým zdrojom, metódam a technologickým nástrojom na prácu s dátami, ktoré umožňujú jednotlivcovi pri analyzovaní dát voľne voliť postupy a metódy, ktoré on pokladá za najvhodnejšie. Až správne vybalansovanie týchto dvoch krajných možností vie priniesť organizácii optimálne prínosy z využitia dát. Cieľom práce je vypracovanie vhodne vybalansovaného prototypu Data Governace pre dostatočne otvorenú analytickú prácu s dátami a navrhnúť roadmapu pre jej implementáciu. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s. Úlohy: 1. Naštudovať základné metodické prístupy k Data Governace 2. Vypracovať súhrn problémov, na ktoré Data Governace v súčasnosti naráža pri budovaní nákladovo optimálneho zužitkovania dát. 3. Identifikovať prečo sa Data Governance významným spôsobom podieľa na efektívnom dosahovaní obchodných cieľov organizácie. Zhrnúť "best practices" na riešenie aktuálnych problémov v oblati Data Governance. 4. Navrhnúť schopnosti(capability) organizácie, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie Data Governace. Definovať parametre týchto capabilít tak, aby boli zosúladené z obchodnými cieľmi organizácie, konkrétne pre procesy súvisiace s podporou analytickej práce s dátami. 5. Definovať vhodné nástroje na podporu Data Governance a prioritizovať ich vlastnosti. Zoznam odbornej literatúry: 1. DAMA – DMBOK Data Management Body of Knowledge 2nd Edition 2017 2. The DAMA Dictionary of Data Management 2nd Edition 2011 Vedúci práce: Bakoš Martin, Mgr. E-Mail vedúceho práce: bakos.martin@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 4862 3342
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.