20. 11. 2019  17:56 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov
Názov témy anglicky: Design of the workplace with collaborative robot for the CNC machine tending
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Abstrakt: Študent bude pokračovať v téme, ktorú vypracoval v bakalárskej práci s názvom Využitie kolaboratívnej spolupráce človek – robot v montážnych procesoch v koncepcii Industry 4.0. Návrh pracoviska bude spočívať vo vybranom CAD softvéri. Manipulačné a obslužné pracovisko by malo byť súčasťou CNC stroja v CE5AM a pracovať v kolaboratívnoom režime človek - kolaboratívny robot. Diplomová práca bude mať 4 kapitoly: 1. Pracoviská s kolaboratívnym robotom pre obsluhu strojov. 2. Analýza súčasného stavu a návrh riešení. 3. Vybraný ideový návrh pracoviska. 4. Zhodnotenie navrhovaného riešenia. Diplomová práca je určená pre Bc. Maroša Kokoša - PPNObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.