13. 11. 2019  8:07 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stavebno-technologický projekt vybranej stavby
Názov témy anglicky: Building technology project for a given building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
Abstrakt: 1Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska – identifikačné údaje – charakteristika staveniska – charakteristika stavby – postup výstavby – zariadenia staveniska – ochrana životného prostredia pri výstavbe – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – požiarna ochrana staveniska – termínové podmienky realizácie stavby 1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby 1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu 2.3 Histogram pracovníkov 3. Riešenie špecifického problému vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1 (poster) Súčasťou zadania je aj vypracovanie postra so stavebno-technickým riešením stavby s týmto obsahom: pôdorys typického podlažia, rezy, pohľady, situácia širších vzťahov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.