Dec 11, 2019   0:56 a.m. Hilda
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Title of topic in English: Design of a foundation of a residual building in difficult engineering-geological conditions
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Summary: Cieľom záverečnej práce bude návrh optimálneho založenia obytnej budovy, ktorá je navrhnutá ako skeletová železobetónová konštrukcia. Osové sily v nosných stĺpoch dosahujú vzhľadom na ich veľkú osovú vzdialenosť veľmi veľké sily. Podložie je tvorené prevažne jemnozrnnými zeminami tuhej konzistencie. Predpokladajú sa dve možnosti založenia objektu: plošným základom na zlepšenom podloží, alebo hĺbkovým základom. Špecifikácia zadania: - úvod; - navrhovanie plošných základov, plošných základov na zlepšenom podloží a hĺbkových základov; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia; - návrh optimálnej základovej konštrukcie pre obytnú budovu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.