28. 1. 2020  23:33 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra geotechniky (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Názov témy anglicky: Design of a foundation of a residual building in difficult engineering-geological conditions
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej práce bude návrh optimálneho založenia obytnej budovy, ktorá je navrhnutá ako skeletová železobetónová konštrukcia. Osové sily v nosných stĺpoch dosahujú vzhľadom na ich veľkú osovú vzdialenosť veľmi veľké sily. Podložie je tvorené prevažne jemnozrnnými zeminami tuhej konzistencie. Predpokladajú sa dve možnosti založenia objektu: plošným základom na zlepšenom podloží, alebo hĺbkovým základom. Špecifikácia zadania: - úvod; - navrhovanie plošných základov, plošných základov na zlepšenom podloží a hĺbkových základov; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia; - návrh optimálnej základovej konštrukcie pre obytnú budovu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.