8. 12. 2019  2:11 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zlepšenie podložia štrkovými piliermi
Názov témy anglicky: Improvement of a subsoil using the stone columns
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti sa na Slovensku zhotovuje množstvo rôznych priemyselných hál, skladov a komplexov budov, ktoré je často najvhodnejšie zakladať metódou zlepšovania podložia. Diplomová práca bude zameraná na návrh založenia premyslenej haly metódou zlepšovania podložia použitím štrkových pilierov. Posúdenie základovej konštrukcie bude obsahovať všetky potrebné posúdenia medzných stavov únosnosti a používateľnosti, ktoré si vyžadujú aktuálne európske normy. Špecifikácia zadania: - úvod; - metódy zlepšovania podložia; - zhotovovanie a navrhovanie štrkových pilierov; - zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia; - návrh a posúdenie založenia priemyselnej haly na podloží zlepšenom štrkovými piliermi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.