15. 11. 2019  9:20 Leopold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Geotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Názov témy anglicky: Geotechnical assessment of foundations of a bridge structure on a motorway (highway) in difficult engineering-geological conditions.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je spracovať geotechnické posúdenie založenia mostného objektu (alternatívne: predpätého, oceľového, železobetónového) podľa teórie medzných stavov (1. a 2. skupiny). Diplomant bude mať k dispozícii reálne vstupné údaje do geotechnických výpočtov (výsledky geotechnického prieskumu, výsledky zaťažovacích skúšok veľkopriemerových pilót, navrhované stavebno-technické riešenie nosnej konštrukcie hornej stavby, výsledky statickej analýzy konštrukcie hornej stavby a pod.).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.