18. 11. 2019  2:53 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Geotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.
Názov témy anglicky: Geotechnical design and assessment of the foundation of the "New Spent Nuclear Fuel Interim Storage (NIS SNF)” in Jaslovské Bohunice.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je spracovať návrh a posúdenie založenia (1. a 2. Medzný stav) nového objektu medziskladu vyhoreného jadrového paliva (NMS VJP) v Jaslovských Bohuniciach. Pri riešení problému budú využité dostupné informácie o inžiniersko-geologických pomeroch záujmového územia a stavebno-technickom riešení posudzovaného objektu. Geotechnické výpočty budú realizované pomocou výpočtového programu GEO5.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.