17. 2. 2020  8:40 Miloslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Geotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.
Názov témy anglicky: Geotechnical assessment of foundation of a high-rise building and ensuring a deep foundation pit in Bratislava.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je spracovať geotechnické posúdenie založenia staticky náročnej konštrukcie výškovej budovy založenej v zložitých inžinierskogeologických pomeroch, ktorého súčasťou bude aj návrh a posúdenie zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy podľa platných STN. Diplomant bude mať k dispozícii reálne vstupné údaje do geotechnických výpočtov (výsledky geotechnického prieskumu, navrhované stavebno-technické riešenie nosnej konštrukcie a pod.).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.