Oct 22, 2020   8:45 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Title of topic in English:
Construction Technology Project for unclear building
State of topic:
approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students:
3
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Marek Ďubek, PhD.
Summary: •Poster so stavebno-technickým riešením stavby vo veľkosti 700 x 1000 mm. Minimálny obsah: pôdorys typického podlažia, rez, situácia širších vzťahov •Projekt organizácie výstavby s nasledovným obsahom: 1.Technická správa k POV: •identifikačné údaje, •charakteristika staveniska, •charakteristika stavby, •koncepcia postupu výstavby, •koncepcia zariadenia staveniska, s návrhom kancelárií, hygienických a sociálnych objektov, zásobovania staveniska elektrickou energiou a vodou, odvedenia odpadových vôd, ochranných pásiem, komunikácie, umiestnenia montážnych mechanizmov, plôch pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy a ornice, dopravného riešenia, •ochrana životného prostredia pri výstavbe (vrátane návrhu riešenia odpadov), •bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, •požiarna ochrana staveniska, •termínové podmienky realizácie stavby. 2.Situácia staveniska k POV v mierke 1:500 (1:200), 3.Časový plán výstavby vo forme harmonogramu s členením na jednotlivé stavebné objekty. •Technologickú analýzu objektu s nasledovným obsahom: •zoznam stavebných procesov potrebných pre realizáciu predmetnej stavby v členení podľa jednotlivých stavebných objektov, •výkaz výmer, •stanovenie normových prácností.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.