21. 10. 2019  7:45 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výpočet energetických strát vírivými prúdmi
Názov témy anglicky: Calculation of eddy current losses
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Abstrakt: Vírivé prúdy sú indukované v elektricky vodivých materiáloch, nachádzajúcich sa v blízkosti meniacich sa magnetických polí. V dôsledku elektrického odporu materiálu dochádza k nežiadúcim stratám energie a otepleniu. Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s výpočtom vírivých prúdov a nimi spôsobenými stratami numerickým riešením Maxwellových rovníc pomocou metódy konečných prvkov (MKP). špecifickým problémom bude výpočet strát vírivými prúdmi vo vinutí výkonových transformátorov vyrábaných v BEZ Transformátory, a.s.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.