28. 9. 2020  4:09 Václav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Efektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikou
Názov témy anglicky: Efficient embedded implementation of nonlinear model predictive control of systems with fast dynamics
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Abstrakt:
Nelineárne prediktívne riadenie (NMPC - z angl. nonlinear model predictive control) je modernou symbiózou numerickej optimalizácie a teórie spätnoväzbového riadenia, ktorá formuluje úlohu riadenia ako optimalizačný problém s dynamickými ohraničeniami predstavujúcimi reálne obmedzenia daného systému alebo procesu. Optimálny akčný zásah je teda v každom časovom kroku získaný minimalizáciou účelovej funkcie založenej na predikcii vývoja stavu systému pomocou jeho matematického modelu. Aktuálnou výzvou je numericky efektívna realizácia algoritmu NMPC, a to najmä v prípade čoraz žiadanejšej implementácie na lacné vnorené výpočtové platformy ako aj aplikácií s rýchlym vzorkovaním. Predmetom práce je využitie najnovších pokročilých nástrojov nelineárnej optimalizácie pre efektívne riešenie úlohy NMPC. Algoritmus bude naprogramovaný v jazyku python a C/C++ a implementovaný na 32-bitový mikropočítač, a jeho fukčnosť prakticky overená na vybranom laboratórnom systéme s rýchlou dynamikou, t.j. vzorkovaním rádovo v milisekundách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.