22. 1. 2020  11:20 Zora
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv oscilácie elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojov z Al-Li zliatiny
Názov témy anglicky: Influence of electron beam oscillation on properties of Al-Li alloy welded joints
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Urminský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zvárania a spájania materiálov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Urminský, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na analýzu vplyvu oscilácie elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojov z Al-Li zliatiny. Predmetom práce bude návrh a voľba vhodnej oscilácie a stanovenie parametrických rovníc pohybu elektrónového lúča. Ďalším krokom bude stanovenie vhodných parametrov zvárania. Zvarové spoje budú podrobené kontrole na odhalenie vnútorných chýb. Na získaných zvarových spojoch bude analyzovaná geometrická charakteristika zvarového kovu a TOO.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.