6. 12. 2019  23:32 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv technologických pohybov elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojov
Názov témy anglicky: Influence of technological movements of electron beam on properties of welded joints
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Urminský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zvárania a spájania materiálov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Urminský, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na analýzu vplyvu technologických pohybov elektrónového lúča na vlastnosti zvarových spojov z ocele DC01. Predmetom práce bude voľba a návrh oscilácie a stanovenie parametrických rovníc pohybov elektrónového lúča. Budú sa analyzovať mnohotvárne oscilácie lúča. Pomocou rozdelenia a defokusácie lúča je možné vykonávať predhrev a dohrev zvarových spojov. Súbor technologických pohybov lúča vplýva na geometriu zvarových spojov. Na získaných zvarových spojoch bude analyzovaná geometrická charakteristika zvarového kovu a TOO.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.