4. 4. 2020  0:43 Izidor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membrán
Názov témy anglicky: Solution of 2D hyperbolic equations by FEM with application for vibration of membranes
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Abstrakt: Hlavným cieľom je naprogramovať riešenie 2D vlnovej rovnice pomocou MKP s využitím Newmarkovej schémy a riešiť úlohu o kmitaní membrány (napríklad bubnovej). Začne sa riešením Helmholtzovej rovnice, čiže hľadaním vlastných frekvencií a vlastných tvarov, a potom sa prejde na riešenie samotnej časovej úlohy. Správnosť riešenia sa overí na jednoduchších príkladoch, pre ktoré existuje analytické riešenie. Potom sa budú modelovať rôzne zložitejšie kmitania. Pre malé siete sa môžu algoritmy vyladiť v softvéri Mathematica, pri väčšich sietiach však zrejme bude potrebné úlohu riešiť v C++, prípadne inom programovacom jazyku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.