13. 11. 2019  18:36 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Statická a dynamická analýza priemyselnej haly
Názov témy anglicky: Static and dynamic analysis of the industrial hall
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Abstrakt: V diplomovej práci bude riešená statická a dynamická analýza priemyselnej haly od najnepriaznivejších kombinácií zaťaženie podľa EC s uvážením vplyvu podložia. Výpočet bude zrealizovaný pomocou priestorového variantu MKP. Výber statického programu (SCIA, RFEM) je na študentovi. Práca bude obsahovať textovú časť (technickú správu, teóriu a staticko-dynamický výpočet) a výkresovú časť (výkresy tvaru a výstuže konštrukcií).



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.