18. 11. 2019  15:09 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti získavania alebo recyklácie vybraných kovov a ich zlúčenín
Názov témy anglicky: Possibilities of recovery or recycling of selected metals and their compounds
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Abstrakt: Práca s odbornou a vedeckou cudzojazyčnou literatúrou. Problematika recyklácie alebo spätného získavania kovov a kovových zlúčenín zahŕňa veľkú skupinu odpadov rozmanitého pôvodu (miesta vzniku) a vlastností, v ktorých sa kovy nachádzajú ako kovy alebo vo forme zlúčenín kovov. Spôsoby recyklácie kovov z rôznych odpadov sa líšia jednak po stránke chemickej alebo fyzikálnej. Od formy, v akej sa kovy nachádzajú, bude závisieť aj technická a technologická náročnosť jednotlivých prípadov recyklácie. Na vzájomnú separáciu kovov a separáciu kovov od iných materiálov sa využívajú metódy (1) pyrometalurgické, (2) hydrometalurgické, (3) elektrochemické a (4) kombinácia uvedených metód. Cieľom diplomovej práce je spracovanie teoretických poznatkov k problematike recyklácie a získavania kovov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.