18. 11. 2019  10:37 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Použitie FTIR-ATR spektroskopie na skúmanie aditív v plastoch
Názov témy anglicky: Using FTIR-ATR Spectroscopy to Investigate Additives in Plastics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Abstrakt: Plastové výrobky, ktoré sú komerčne dostupné, obsahujú okrem svojej hlavnej zložky polyméru aj ďalších niekoľko zložiek - aditív. Tie v plastoch hrajú významnú úlohu v životnom cykle polymérnych výrobkov. Zaisťujú mnohé špeciálne vlastnosti, ktoré samotný polymér nie je schopný dosiahnuť, ako napr. dobrá stálosť na UV žiarenie, dobrá tepelná odolnosť, nízka horľavosť, klzné vlastnosti ai. Cieľom práce by bolo spracovať poznatky o aditívach a možnostiach využitia FITR-ATR pre ich skúmanie v plastoch. Vyžaduje sa schopnosť práce s cudzojazyčnou literatúrou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.