28. 9. 2020  4:41 Václav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Názov témy anglicky:
Construction Technology Project for unclear building
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov:3
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: •Poster so stavebno-technickým riešením stavby vo veľkosti 700 x 1000 mm. Minimálny obsah: pôdorys typického podlažia, rez, situácia širších vzťahov •Projekt organizácie výstavby s nasledovným obsahom: 1.Technická správa k POV: •identifikačné údaje, •charakteristika staveniska, •charakteristika stavby, •koncepcia postupu výstavby, •koncepcia zariadenia staveniska, s návrhom kancelárií, hygienických a sociálnych objektov, zásobovania staveniska elektrickou energiou a vodou, odvedenia odpadových vôd, ochranných pásiem, komunikácie, umiestnenia montážnych mechanizmov, plôch pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy a ornice, dopravného riešenia, •ochrana životného prostredia pri výstavbe (vrátane návrhu riešenia odpadov), •bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, •požiarna ochrana staveniska, •termínové podmienky realizácie stavby. 2.Situácia staveniska k POV v mierke 1:500 (1:200), 3.Časový plán výstavby vo forme harmonogramu s členením na jednotlivé stavebné objekty. •Technologickú analýzu objektu s nasledovným obsahom: •zoznam stavebných procesov potrebných pre realizáciu predmetnej stavby v členení podľa jednotlivých stavebných objektov, •výkaz výmer, •stanovenie normových prácností.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.