17. 11. 2019  11:38 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ekologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikácia
Název tématu anglicky: Ecological possibility of water purification - ferrates, preparation, capsulation and application
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Abstrakt: Problematika kontaminácie vodných zdrojov rôznymi typmi polutantov je v súčasnosti veľmi aktuálna. Znečistenie povrchových či podzemných vôd a nedostatočné metódy čistenia odpadových vôd spôsobujú kumuláciu nebezpečných látok vo vodných zdrojoch. Ekologickým riešením problému dočisťovania vôd je použitie železanov - látok, ktoré sa po aplikácii vo vodách správajú ako dezinfekčné, oxidačné a koagulačné činidlo súčasne. Vysoká reaktivita týchto látok, ale zároveň predstavuje jednu z ich hlavných nevýhod. Nízka stabilita železanov nedovoľuje ich skladovanie dlhší čas, bez straty na čistote. Hlavným výskumným cieľom predkladanej bakalárskej práce je kapsulácia železanov rôznymi obalovými materiálmi, ktoré by umožnili dlhodobejšie skladovanie týchto oxidačných činidiel bez straty na ich účinnosti. Veľmi atraktívnu možnosť kapsulácie železanov predstavujú zeolity, prírodné látky, ktoré sa správajú ako vynikajúci filtračný a sorpčný materiál. V rámci práce sa výskum zameria na prípravu železanov, ich stabilizáciu pomocou vhodného obalového materiálu a následnú aplikáciu do modelových a reálnych vzoriek vôd znečistených rôznymi organickými a biologickými mikropolutantmi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT43403_4B Telesná výchova