Dec 9, 2019   4:07 p.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ekologická možnosť čistenia vôd - železany, príprava, kapsulácia a následná aplikácia
Title of topic in English: Ecological possibility of water purification - ferrates, preparation, capsulation and application
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Summary: Problematika kontaminácie vodných zdrojov rôznymi typmi polutantov je v súčasnosti veľmi aktuálna. Znečistenie povrchových či podzemných vôd a nedostatočné metódy čistenia odpadových vôd spôsobujú kumuláciu nebezpečných látok vo vodných zdrojoch. Ekologickým riešením problému dočisťovania vôd je použitie železanov - látok, ktoré sa po aplikácii vo vodách správajú ako dezinfekčné, oxidačné a koagulačné činidlo súčasne. Vysoká reaktivita týchto látok, ale zároveň predstavuje jednu z ich hlavných nevýhod. Nízka stabilita železanov nedovoľuje ich skladovanie dlhší čas, bez straty na čistote. Hlavným výskumným cieľom predkladanej bakalárskej práce je kapsulácia železanov rôznymi obalovými materiálmi, ktoré by umožnili dlhodobejšie skladovanie týchto oxidačných činidiel bez straty na ich účinnosti. Veľmi atraktívnu možnosť kapsulácie železanov predstavujú zeolity, prírodné látky, ktoré sa správajú ako vynikajúci filtračný a sorpčný materiál. V rámci práce sa výskum zameria na prípravu železanov, ich stabilizáciu pomocou vhodného obalového materiálu a následnú aplikáciu do modelových a reálnych vzoriek vôd znečistených rôznymi organickými a biologickými mikropolutantmi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education