1. 6. 2020  19:29 Žaneta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
Název tématu anglicky:
Automated Tool for Inherently Safer Design of Chemical Plants
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Študent navrhne a otestuje softvérovú metodológiu na automatizáciu rozhodovacieho procesu pri výbere vhodného spôsobu výroby chemikálií z pohľadu bezpečnosti. Vyvinutý softvérový nástroj by mal zostaviť poradie rôznych alternatív dizajnu chemickej prevádzky na základe identifikovaných rizík priamo spojených s procesom, množstiev prítomných potenciálne nebezpečných chemikálií, konštrukčných parametrov zariadení apod. Nebezpečenstvo priamo spojené s procesom bude identifikované počítačovou simuláciou procesu (v ustálenom stave). Ostatné nebezpečenstvá budú vyhodnotené Dow indexovou metódou vyčíslením Požiarno-výbušného indexu a Indexu toxicity. Diplomová práca je súčasťou aktivít podporených projektmi APVV "Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov" a VEGA "Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve".Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.