24. 1. 2020  2:21 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
Názov témy anglicky: Design of hybrid reactor with integrated membrane module for propyl propionate production
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskeho projektu je návrh hybridného reaktora, v ktorom prebieha katalytická výroba propyl-propionátu z kyseliny propánovej a propanolu spojená s destiláciou reakčnej zmesi. Pary z reaktora sa vedú do pervaporačného membránového modulu alebo po parciálnej kondenzácii do permeačného membránového modulu, kde sa zo zmesi odstráni časť vody a retentát sa recykluje naspäť do reaktora. V rámci práce sa porovná konverzia chemickej reakcie a zloženie produktu pre hybridný reaktor so zapojenou pervaporačnou a permeačnou membránou s reaktorom bez zapojeného membránového modulu a s reaktorom bez destilácie s pripojeným pervaporačným modulom. Na vytvorenie matematického modelu hybridného reaktora sa využije programové prostredie Matlabu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.