19. 11. 2019  10:43 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokoch
Názov témy anglicky: Use of RPAS photogrammetry in mapping of fragments of historical buildings on watercourses
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Abstrakt: Letecká fotogrametria je v súčasnosti najefektívnejšou metódou mapovania veľkých území, umožňuje získať nielen veľmi podrobné digitálne modely povrchu, ale aj ortofotomozaiky v rozlíšení niekoľko centimetrov. Rozlíšenie týchto produktov možno v menších lokalitách výrazne zvýšiť s použitím RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), teda dronov vybavených digitálnou kamerou, čím sa zväčšuje aj pole ich aplikácií. V závislosti od použitej prístrojovej techniky možno veľmi efektívne zmapovať napr. niekoľko kilometrov oboch brehov vodného toku, kde môžu byť v prípade nižšieho prietoku viditeľné známky umiestnenia už nejestvujúcich historických stavieb ako sú mosty alebo vodné mlyny. Cieľom práce bude otestovať cenovo ľahko dostupný RPAS pri fotogrametrickom meraní uvedeného typu lokality.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.