18. 2. 2020  11:36 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Syntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia
Názov témy anglicky: Self-combustion synthesis of bioceramics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Veteška, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Peter Veteška, PhD.
Abstrakt: Åkermanit (Ca2MgSi2O7) a príbuzné kremičitany patria medzi materiály s veľkým potenciálom na aplikácie v medicíne. V posledných rokoch sa im venuje veľká pozornosť kvôli ich bioaktívnym vlastnostiam, avšak často pri jeho syntéze vznikajú aj iné kremičitanové fázy ako diopsit, merwinit a pod. Bežne sa takéto materiály pripravujú konvenčnými syntéznymi postupmi (reakcia v tuhej fáze, sol-gél, rozprašovacia pyrolýza), avšak v týchto prípadoch je spravidla možné pripraviť iba zmesi åkermanitu s príbuznými fázami (diopsit, merwinit), pričom podiel sekundárnych fáz sa mení v závislosti od použitého syntézneho postupu. Cieľom práce je pripraviť materiály so zložením åkermanitu z prekurzorov pomocou tzv. self-combustion/self-ignition metódy pri ktorej dochádza k riadenému samovznieteniu prekurzorov počas syntézy. Pripravené materiály budú charakterizované z hľadiska ich zloženia, štruktúry a bioaktivity.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.